ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564
January 2, 2021 Phongsakorn Embangtoei

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๓)

_____________________

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก  จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรคดังกล่าวดังนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายเวลาการปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๒ ขอให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเองจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เว้นแต่กรณี ที่มีหน้าที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนงานหรือ รองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล

ข้อ ๓ ให้จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชาจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เว้นแต่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้หัวหน้าส่วนงานเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

ข้อ ๔ ให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กรณีกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลพิจารณาให้จัดได้เฉพาะกิจกรรมที่จำเป็นเท่านั้น โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ส่วนกิจกรรมของนิสิตขอให้งดหรือเลื่อนออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๕ กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19  เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  ๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี